fin-tim

 

KNJIGOVODSTVO

 

FIN TIM PLUS d.o.o. pruža knjigovodstvene usluge za mala i srednja preduzeća, kao i za preduzetnike. Svoje usluge prilagođavamo specifičnostima svake pojedinačne firme i obezbeđujemo uslugu primerenu delatnosti, načinu i obimu poslovanja svakog klijenata. Kvalitetno i profesionalno vođenje poslovnih knjiga obezbedjuje vam pravovremeno i ispravno donošenje poslovnih odluka


 

Vođenje glavne knjige

 

Glavna knjiga je osnovna poslovna knjiga u koju se sistemski i hronološki beleže poslovni događaji jednog preduzeća. Ona sadrži sve najvažnije promene u poslovanju, koje se odnose na imovinu, potraživanja, gotovinu, ali i na kapital i obaveze, prihode i rashode. Sve te promene formiraju na kraju fiskalnog perioda finansijski rezultat preduzeća. Iz tog razloga kvalitetno vođenje glavne knjige omogućava blagovremene i kvalitetne izveštaje, a samim tim olakšava donošenje poslovnih odluka


 

ObraČun PDV-a

 

Mi ćemo vam pružiti odgovore na mnoga pitanja: kad se plaća PDV,  na šta plaća PDV, koji promet je oslobođen plaćanja PDV-a. Neke od usluga koje nudimo:

Vodjenje PDV evidencije, obračun PDV-a, izrada poreske prijave PDV-a i elektronsko slanje poreskoj upravi


 

Kalkulacije VP i MP

 

Izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, vodjenje KEPU knjige


 

ObraČun zarada

 

• Obračun zarada, bolovanja i porodiljskog odsustva

• Obračun ostalih naknada zaposlenih-službeni put, korišćenje vozila u službene svrhe itd

• Izrada M4 obrasca


 

VoĐenje KPR i KIR

 

Vodjenje knjige primljenih računa i knjige izdatih računa


 

ObraČun amortizacije

 

Obračun amortizacije osnovnih sredstava za bilansne i poreske svrhe


 

VoĐenje blagajne

 

Praćenje blagajne, izrada naloga za uplatu i isplatu


 

Prijava-odjava radnika

 

Prijava-odjava radnika, vadjenje zdravstvenih knjižica


 

Analitičke evidencije

 

Vodjenje analitičkog knjigovodstava: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba itd.


 

Izrada zavrŠnog raČuna

 

Izrada završnog računa: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, poreski bilans i poreska prijava poreza na dobit kao i poreza na dohodak gradjana


 

Ostale usluge